СИМБОЛ МЕДИА ГРУП ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-4506-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеНа 17.07.2020 г. СИМБОЛ МЕДИА ГРУП ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-4506-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Основната цел на изпълнението на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Безвъзмездна финансова помощ е в размер на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Крайният за изпълнение е 17.10.2020 г.

Безвъзмездната фианансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, до момента, в който поръчките на компаниите в сектора отново се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост и паричните потоци. В резултат от подкрепата по процедурата и осигуряване на оперативен капитал в “СИМБОЛ МЕДИА ГРУП ООД ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19: запазване и стабилност на работни места, като ще бъдат трайно запазени с оглед гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива заетост.